WIL JIJ WETEN HOE HET IS OM BIJ ONS TE SPORTEN? BOEK DAN DIRECT EEN PROEFLES

Algemene voorwaarden van Get Fit Rotterdam

 

Get Fit Rotterdam V.O.F.

Cypruslaan 185

3059 XA Rotterdam

 

Artikel 1                                             Definities

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Gebruiker: Get Fit Rotterdam: Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam als Get Fit Rotterdam V.O.F. onder nummer; 67758282.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Get Fit Rotterdam.

Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening, inhoudende het geven van personal training alsmede het geven van leefstijladviezen offline en online.

Sportschool: Trainingsfaciliteit waar Get Fit Rotterdam haar activiteiten uitoefent.

 

Artikel 2                                             Algemeen

 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3                                             Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

 

5. De opdrachtgever voert alle werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uit.

 

6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

7. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die gebruiker in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

8. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 4                                             Wijziging van de overeenkomst

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 5                                             Contractduur; uitvoeringstermijn

 

1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

2. De overeenkomst voor coachingsabonnementen wordt aangegaan voor een termijn van minimaal 2 maanden. Tenzij anders gesproken.

 

3. Een trainingspakket kent een contractduur. De vooraf ingekochte lessen kennen – tenzij anders afgesproken – een geldigheidsduur van het afgesproken termijn. Worden de ingekochte trainingsuren niet binnen het afgesproken termijn afgenomen, dan vervallen de nog openstaande trainingsuren.

 

4. Indien schriftelijk overeengekomen kunnen tegoeden van ingekochte trainingsuren of coachingsabonnementen tijdelijk worden bevroren bij langer verblijf in het buitenland of ziekte. De resterende tegoeden en termijnen worden na hervatten weer onverminderd geldig.

 

Artikel 6                                             Honorarium

 

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

 

2. Voor wat betreft consumenten is het honorarium en eventuele kostenramingen inclusief BTW. Voor wat betreft bedrijven is het honorarium en eventuele kostenramingen exclusief BTW.

 

3. Bij afname van een trainingspakket zullen de kosten voorafgaand van de trainingsmaand in rekening worden gebracht middels een factuur. Abonnementsgelden voor de coachingsabonnementen worden maandelijks middels een factuur in rekening gebracht over de maand die in voorgaande termijn van toepassing is.

 

4. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.

 

5. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

 

Artikel 7                                             Betaling

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Blijft betaling langer dan 1 maand uit, dan kan de gebruiker de uitvoering van de diensten stilleggen totdat betaald is.

 

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 8                                             Opzegging

 

1.. Beide partijen kunnen de overeenkomst voor abonnementen schriftelijk opzeggen na afloop van de contractduur met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 week .

 

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen.

 

Artikel 9                                             Incassokosten

 

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 

2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 10                                     Deelname aan- en afgelasting van een training.

 

1. De opdrachtgever dient zich voorafgaand aan een training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een training.

 

2. De opdrachtgever kan zich tot uiterlijk zes (6) uur voor aanvang van een training en uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang van een personal training nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een rittenkaart een (1) rit in rekening gebracht, en in het geval van een (Jaar/Maand)Abonnement wordt er een bedrag in rekening gebracht terhoogte van de goedkoopste training van de rittenkaarten.(1 training).

 

3. Gebruiker is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Get Fit Rotterdam.

 

4. Gebruiker heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

 

5. Buitengewone omstandigheden leveren voor Gebruiker altijd overmacht op en ontheffen Gebruiker van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Gebruiker ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

 

6. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Gebruiker is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

 

7. Indien een opdrachtgever zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Gebruiker van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11                                          Klachten

 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

 

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de redelijkerwijs een gepaste oplossing bieden, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13

 

Artikel 12                                           Opschorting en ontbinding

 

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13                                           Overmacht

 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

 

Artikel 14                                           Aansprakelijkheid

 

1. De gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan persoonlijke eigendommen (in de studio, aan huis, in het bedrijf of buiten) door handelen van een Opdrachtgever tijdens de sessies.

 

2. De gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of blessures van de opdrachtgever als gevolg van trainingen uitgevoerd in de sportschool of elders, ofwel thuistrainingen met behulp van instructies van de gebruiker.

 

3. De gebruiker doet er alles binnen haar macht aan om de risico’s voor schade en blessures zo klein mogelijk te houden.

 

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 15                                           Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

 

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken en geleverde zaken, zoals informatiedocumenten, adviezen, overeenkomsten, instructies, hand-outs, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

3. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen informatiedocumenten, handouts, instructiefilmpjes, etc. blijven eigendom van gebruiker.

 

Artikel 16                                           Conditie en gezondheid

 

1. De opdrachtgever garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

 

2. De opdrachtgever zal geen gebruik maken van alle door de gebruiker aangeboden activiteiten en faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.

 

3. De opdrachtgever stelt de gebruiker voorafgaand aan de overeenkomst op de hoogte van de gezondheid en conditie van de opdrachtgever. De opdrachtgever is daarbij verplicht alle medische bijzonderheden welke van invloed kunnen zijn op de training te melden.

 

Artikel 17                                           Kleding en materiaal

 

1. Bij gebruik van alle activiteiten en faciliteiten die door de gebruiker worden aangeboden dient te allen tijde gepaste sportkleding en sportschoenen te worden gedragen.

 

2. Bij training binnen in de studio van de gebruiker is de opdrachtgever verplicht schone sportschoenen te dragen.

 

3. De gebruiker zorgt voor voldoende geschikte materialen die worden gebruikt tijdens de trainingen in de sportschool.

 

4. De opdrachtgever is, voor zover nodig is, zelf verantwoordelijk voor sportmaterialen die worden gebruikt tijdens trainingen die zonder begeleiding van de gebruiker worden uitgevoerd

 

5. De gebruiker kan aanspraak op vergoeding doen wanneer er schade is toegebracht aan materialen door schuld van de opdrachtgever.

 

Artikel 18                                           Garantie

 

1. De gebruiker biedt geen enkele garantie voor beoogde resultaten. Behaalde resultaten zijn een gevolg van inspanning van zowel opdrachtgever als gebruiker, waarvoor beide genoemde partijen zich actief zullen inzetten.

 

2. De opdrachtgever kan geen beroep op restitutie doen wanneer het gewenste resultaat is uitgebleven.

 

Artikel 19                                           Geschillen

 

1. Op deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.

 

2. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter. De gebruiker heeft het recht om zich tot de bevoegde rechter van de woonplaats van het lid te wenden.

 

Artikel 20                                           Slotbepalingen

 

1. In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij de gebruiker.

 

Laatst gewijzigd op 12 Januari 2019